purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 76. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 19/17), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

(Pravo učešća)

 

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije (u daljem tekstu: Organizacije) i udruženja koja su registrovana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

(Transparentnost postupka)

 

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj Web stranici Vlade Kantona, www.vladatk.kim.ba i u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

(Osnovni kriterij)

 

Sredstva planirana u Budžetu Kantona za ove namjene, raspodjeljuju se organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na:
1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukacija vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja,
6. unapređenje nivoa usluge prijevoza putnika,
7.obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dan bez vozila i drugi).
Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je prihvaćen, je maksimalno 4.000,00 KM.
Organizacije i udruženja imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva projekta.

 

(Isključivi kriterij)

 

Prilikom procjene neće se razmatrati projekti:
- koji su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima ili kojim se želi vršiti edukacija ili propaganda usmjerena samo na određene vjerske skupine,
- koji imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% vrijednosti ukupnog budžeta projekta,
- koji su napravljeni samo u korist članova organizacije i udruženja,
- organizacija i udruženja koji nisu dostavili izvještaje o utrošku sredstava u skladu sa potpisanim ugovorima iz ranijeg perioda.

 

(Način prijave)

 

Organizacije i udruženja podnose prijavu na javni poziv tako što popunjavaju Aplikacioni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Aplikacioni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

 

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Sve prijave koje pristignu na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili budu predate na poštu nakon navedenog roka, vratit će se pošiljaocu i neće biti razmatrane.

 

(Potrebna dokumentacija)

 

Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže :

- Rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u Bosni i Hercegovini [sjedište udruženja, navedeno na Rješenju mora biti na području Tuzlanskog kantona] (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci),
- Projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca, koji treba da sadrži sljedeće podatke:
- naziv i opis projekta,
- oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
- ciljevi projekta,
- vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni
ciljevi,
- podaci o uključenosti i broju volontera na projektu,
- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera - druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor ili slično),
- očekivani rezultati projekta,
- rok realizacije projekta,
- specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuje od Ministarstva, vlastita sredstva ili drugi izvori finansiranja projekta (navesti detaljnu specifikaciju) .

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

(Bodovni kriteriji)

 

Ministarstvo sačinjava preliminarnu listu cijeneći sljedeće kriterije:


1. Oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat.
2. Rok realizacije projekta.
3. Veličina ciljne grupe obuhvaćene projektom.
4. Broj uključenih volontera.
5. Partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u realizaciji projekta.
6. Veći udio u finansiranju projekta iz vlastitih sredstava ili drugih izvora.
7. Teritorijalna zastupljenost na području Tuzlanskog kantona.
8. Promocija ciljeva Ministarstva u oblasti sigurnosti saobraćaja, veći kvalitet usluge prijevoza i promocija alternativnih vidova prijevoza sa ciljem smanjenja broja vozila na cestama i zagađenja životne sredine.

 

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti)

 

Svi prijavljeni aplikanti će moći pogledati preliminarnu listu na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Rok za pisani prigovor na preliminarnu listu po javnom pozivu je pet dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Prigovor se upućuje u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja.
Odluku o prigovoru donosi Ministar u roku od pet dana od dana isteka roka za prigovor.
Odluka Ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješavanja prigovora, Ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.
Konačna lista će biti objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju konačne liste, Ministarstvo zaključuje ugovore sa organizacijama i udruženjima, kojim će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI, A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA
PISARNICU UREDA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

 

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska br. 57
75 000 Tuzla

[sa naznakom]
"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture "

 

Na osnovu člana 76. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 19/17), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

(Pravo učešća)

 

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije (u daljem tekstu: Organizacije) i udruženja koja su registrovana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

(Transparentnost postupka)

 

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj Web stranici Vlade Kantona, www.vladatk.kim.ba i u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

(Osnovni kriterij)

 

Sredstva planirana u Budžetu Kantona za ove namjene, raspodjeljuju se organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na:
1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukacija vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja,
6. unapređenje nivoa usluge prijevoza putnika,
7.obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dan bez vozila i drugi).
Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je prihvaćen, je maksimalno 4.000,00 KM.
Organizacije i udruženja imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva projekta.

 

(Isključivi kriterij)

 

Prilikom procjene neće se razmatrati projekti:
- koji su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima ili kojim se želi vršiti edukacija ili propaganda usmjerena samo na određene vjerske skupine,
- koji imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% vrijednosti ukupnog budžeta projekta,
- koji su napravljeni samo u korist članova organizacije i udruženja,
- organizacija i udruženja koji nisu dostavili izvještaje o utrošku sredstava u skladu sa potpisanim ugovorima iz ranijeg perioda.

 

(Način prijave)

 

Organizacije i udruženja podnose prijavu na javni poziv tako što popunjavaju Aplikacioni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Aplikacioni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

 

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Sve prijave koje pristignu na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili budu predate na poštu nakon navedenog roka, vratit će se pošiljaocu i neće biti razmatrane.

 

(Potrebna dokumentacija)

 

Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže :

- Rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u Bosni i Hercegovini [sjedište udruženja, navedeno na Rješenju mora biti na području Tuzlanskog kantona] (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci),
- Projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca, koji treba da sadrži sljedeće podatke:
- naziv i opis projekta,
- oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
- ciljevi projekta,
- vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni
ciljevi,
- podaci o uključenosti i broju volontera na projektu,
- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera - druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor ili slično),
- očekivani rezultati projekta,
- rok realizacije projekta,
- specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuje od Ministarstva, vlastita sredstva ili drugi izvori finansiranja projekta (navesti detaljnu specifikaciju) .

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

(Bodovni kriteriji)

 

Ministarstvo sačinjava preliminarnu listu cijeneći sljedeće kriterije:


1. Oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat.
2. Rok realizacije projekta.
3. Veličina ciljne grupe obuhvaćene projektom.
4. Broj uključenih volontera.
5. Partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u realizaciji projekta.
6. Veći udio u finansiranju projekta iz vlastitih sredstava ili drugih izvora.
7. Teritorijalna zastupljenost na području Tuzlanskog kantona.
8. Promocija ciljeva Ministarstva u oblasti sigurnosti saobraćaja, veći kvalitet usluge prijevoza i promocija alternativnih vidova prijevoza sa ciljem smanjenja broja vozila na cestama i zagađenja životne sredine.

 

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti)

 

Svi prijavljeni aplikanti će moći pogledati preliminarnu listu na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Rok za pisani prigovor na preliminarnu listu po javnom pozivu je pet dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Prigovor se upućuje u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja.
Odluku o prigovoru donosi Ministar u roku od pet dana od dana isteka roka za prigovor.
Odluka Ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješavanja prigovora, Ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.
Konačna lista će biti objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju konačne liste, Ministarstvo zaključuje ugovore sa organizacijama i udruženjima, kojim će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI, A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA
PISARNICU UREDA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

 

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska br. 57
75 000 Tuzla

[sa naznakom]
"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture "

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15