purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 


- Referent za kancelarijsko poslovanje ...............................1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja

 

Opis poslova:


Referent za kancelarijsko poslovanje vrši rukovanje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje i štampanje materijala; pakovanje i otpremanje službene pošte i kurirske poslove; razduživanje akata kroz dostavne knjige; izradu lista za arhiviranje; pripremu dokumentacije za arhiviranje; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i sekretara Ministarstva.
Opšti uslovi, u skladu sa članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i posebni uslovi za prijem namještenika, koje kandidat treba da ispunjava su:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za navedeno radno mjesto,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

 • SSS - najmanje III stepen stručne spreme - tehnička ili stručna škola, odnosno KV radnik,
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci ostvarenog nakon završene navedene srednje škole,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.


Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, broj telefona za kontakt i adresu prebivališta, kandidat treba priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene fotokopije):

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
 4. Dokaz o potrebnom radnom stažu,
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe,
 6. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 7. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.
Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Namještenik, koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.


Svojeručno potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama "Oslobođenje", na adresu:


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona
„Za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika – ne otvarati"
Rudarska broj 57
75 000 Tuzla


Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 


- Referent za kancelarijsko poslovanje ...............................1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja

 

Opis poslova:


Referent za kancelarijsko poslovanje vrši rukovanje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje i štampanje materijala; pakovanje i otpremanje službene pošte i kurirske poslove; razduživanje akata kroz dostavne knjige; izradu lista za arhiviranje; pripremu dokumentacije za arhiviranje; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i sekretara Ministarstva.
Opšti uslovi, u skladu sa članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i posebni uslovi za prijem namještenika, koje kandidat treba da ispunjava su:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za navedeno radno mjesto,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

 • SSS - najmanje III stepen stručne spreme - tehnička ili stručna škola, odnosno KV radnik,
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci ostvarenog nakon završene navedene srednje škole,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.


Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, broj telefona za kontakt i adresu prebivališta, kandidat treba priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene fotokopije):

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
 4. Dokaz o potrebnom radnom stažu,
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe,
 6. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 7. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.
Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Namještenik, koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.


Svojeručno potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama "Oslobođenje", na adresu:


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona
„Za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika – ne otvarati"
Rudarska broj 57
75 000 Tuzla


Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15