lnformacija o Javnim konkursima Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine

26.12.2017.godine objavljena dva Javna konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fondaova, ito:


- Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu -JK RFEE 2017/2, i
- Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zastite voda i reciklaze otpada za 2017. godinu - JK RFZViRO 2017/2.


Tekstovi navedenih Javnih konkursa objavljeni su 26.12.2017. na web stranici Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i " Vecernji list", te 29.12.2017. u Sluzbenim novinama Federacije BiH 103/17- Oglasni dio. Putem navedenih Javnih konkursa pozivaju se potencijalni korisnici da dostave prijave za finansiranje
iz sredstava dva Revolving fonda uspostavljena od strane Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH. Raspolozivi budzet za JK RFEE 2017/2 iznosi 1.670.000 KM, dok je za JK RFZViRO 2017/2 raspoloziv iznos od 1.000.000 KM.


Aktivnosti koje mogu biti predmet finansiranja, kao i uslovi koje korisnici moraju ispunjavati su detaljno opisani u tekstovima Javnih konkursa. Bitno je napomenuti da je u oba Javna konkursa kamatna stopa za kreditna sredstava fiksna i iznosi 0%. Javnih konkursa Fonda za zastitu okolisa FBiH za dodjelu sredstava Revolving fondova.

Poveznice su slijedece: LINK

JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim
planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Opširnije...

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-14-2988/16 od 02.02.2016. godine i 22.09.2016. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:


JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

 

 

 

Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV
za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Opširnije...

Javni konkurs za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Akcionim planom za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

 

JAVNI   KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška Habitat projektu stambenih zgrada)

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/15) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-14-2988/16 od 02.02.2016. godine i 22.09.2016. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15