JAVNA NABAVKA usluga izrade Prostornog plana posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine

Na osnovu člana 88., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), utvrđuje se slijedeća:

 

Javna nabavka usluga izrade Prostornog plana posebnih obilježja
dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

 


 

Javni konkurs za dodjelu sredstava sudovima

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/15) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od okoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava sudovima

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima i udruženjima

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu  i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu i

udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Opširnije...

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa – Univerziteta u Tuzli – priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle

Na osnovu člana 88., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), utvrđuje se slijedeća:

 

Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa – Univerziteta u Tuzli – priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/15) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo
prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:


JAVNI KONKURS 
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu člana 29. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/13) i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna