JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Opširnije...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (podrška Habitat projektu stambenih zgrada)

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Akcionim planom za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:


JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (podrška Habitat projektu stambenih zgrada)

Opširnije...

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Opširnije...

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

 

1. Predmet javnog konkursa


Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava javnih preduzeća za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša (nabavka vozila, kontejnera) i
- provedba energetskih programa.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave


Pravo učešća na javnom konkursu imaju javna preduzeća koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, osim javnih preduzeća koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnoj godini.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati


Projekti koji će se uzeti u razmatranje se dostavljaju na posebnom obrascu i treba da sadrže:


1. naziv projekta,
2. oblast zaštite okolice na koju se odnosi projekt,
3. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
4. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
5. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),
6. rok realizacije projekta,
7. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja i dokaz – odluka nadležnog organa preduzeća),
8. usklađenost poslovanja javnog preduzeća sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša (dati podatke i dokaze o posjedovanju okolišne dozvole ukoliko je obavezna) i
9. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave javnih preduzeća:


- koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva, ako nisu ispunila obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava
- koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva u prethodnoj godini
- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i
- koja ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa.

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu


Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra društava (bez djelatnosti),
2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za finansije,
4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,
6. projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i
7. Dokaz o usklađenosti podnosioca prijave sa Zakonom o zaštiti okoliša ukoliko ima obavezu (dokazi o posjedovanju okolinske dozvole i dozvole za upravljanje otpadom)
Dokumenti navedeni pod 1., 4. i 5. ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira


Osnovni kriteriji odabira za javna preduzeća su:


- oblast zaštite okolice (do 30 bodova),
- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
- sufinansiranje projekta (do 20 bodova) i
- usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015. – 2020. i Planom upravljanja otpadom TK 2015. – 2020. (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta


Prijedlog raspodjele sredstava javnim preduzećima daje komisija imenovana od strane ministra.

 

7. Opće odredbe


Javna preduzeća imaju pravo na javni poziv prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se javnom preduzeću može odobriti za projekat je 50.000 KM.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska 57, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS JAVNIM PREDUZEĆIMA – NE OTVARATI")

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje 31.07.2018. godine. Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba 


 

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog konkursa


Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava privrednih društava u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- provedba energetskih programa.
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i
- zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave


Pravo učešća na javnom konkursu imaju privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, osim privrednih društava u privatnom vlasništvu koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnim godinama.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati


Projekti koji će se uzeti u razmatranje se dostavljaju na posebnom obrascu i treba da sadrže:


1. naziv projekta,
2. oblast zaštite okolice na koju se odnosi projekt,
3. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
4. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
5. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),
6. rok realizacije projekta,
7. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja i dokaz – odluka direktora),
8. usklađenost poslovanja javnog preduzeća sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša (dati podatke i dokaze o posjedovanju okolišne dozvole ukoliko je obavezna),
9. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i
10. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave privrednih društava u privatnom vlasništvu:


- koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva u prethodnim godinama,
- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i
- koje ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa.

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu


Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra društava (bez djelatnosti),
2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za finansije,
4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,
6. dokaz da nema obaveza u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje),
7. dokaz da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (indirektni i direktni porezi),
8. projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i
9. dokaz o usklađenosti podnosioca prijave sa Zakonom o zaštiti okoliša ukoliko ima obavezu (dokazi o posjedovanju okolinske dozvole i dozvole za upravljanje otpadom)
Dokumenti navedeni pod 1., 4., 5., 6. i 7. ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira


Osnovni kriteriji odabira za javna preduzeća su:


- oblast zaštite okolice (do 30 bodova),
- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
- sufinansiranje projekta (do 20 bodova) i
- efekat realiziranja projekta na okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta


Prijedlog raspodjele sredstava privrednim društavima u privatnom vlasništvu daje komisija imenovana od strane ministra.

 

7. Opće odredbe


Privredna društva u privatnom vlasništvu imaju pravo na javni poziv prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se privrednom društavu u privatnom vlasništvu može odobriti za projekat je 30.000 KM.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska 57, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU– NE OTVARATI")

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje 11.07.2018. godine. Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društavima u privatnom vlasništvu zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15