Rang lista po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu

U skladu sa članom 14. stav (5) i (7) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupku i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022.godinu, Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola, utvrđuje

 

Rang listu i Listu kandidata
koji ne ispunjavaju uslove, neblagovremene i nepotpune prijave 


 

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 12. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021./2022. godinu, broj: 02/1-11-17819-1/21 od 12.10.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola
koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinuKonkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 8/21 i 11/21) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

 K O N K U R S

za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim školama Tuzlanskog kantona 

Konkurs/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 8/21 i 11/21) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 11/20, 8/21 i 11/21) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

 


K O N K U R S / O G L A S

za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika / zaposlenika u osnovnim i srednjim školama
Tuzlanskog kantona 

Prijavni obrasci: 

 

Poništenje / raspisivanje Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. i 26. stav (1) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4828/21 od 09.03.2021. godine, a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-5074-2/21 od 19.03.2021. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-5074/21 od 16.03.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantonaP O N I Š T A V A

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 20.10.2020. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 77/20 od 23.10.2020. godine, osim za pozicije: 


1. JU Osnovna škola „Banovići" Banovići
2. JU Osnovna škola „Banovići Selo" Banovići Selo
4. JU Osnovna škola „Seona" Aljkovići, Banovići
11. JU Osnovna škola „Doborovci" Doborovci, Gračanica...

Opširnije...

Poništenje / raspisivanje Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. i 26. stav (1) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4823/21 od 09.03.2021. godine, a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-5074-3/21 od 19.03.2021. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-5074-1/21 od 16.03.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona


P O N I Š T A V A

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je
osnivač Skupština Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 20.10.2020. godine
i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 77/20 od 23.10.2020. godine


i raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač
Skupština Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15