Ponovni javni konkurs za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona; broj: 6/12), članom 101. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15 i 6/16) i članom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15 i 6/16), te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-7981/17 od 4.4.2017. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi, o b j a v lj u j e:

 

 

PONOVNI JAVNI KONKURS
za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Javni konkurs za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora iz reda osnivača u JU Univerzitet u Tuzli

JAVNI   KONKURS

za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora

iz reda osnivača u JU Univerzitet u Tuzli

Opširnije...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedaracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 17. i 18. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 11/15), člana 22. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla br: 57/2 od 30.03.2007. godine, broj: 141-4/12 od 16.02.2012. godine i broj: 126/16 od 27.01.2016. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla broj: 258/17 od 10.03.2017. godine, Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO

POZORIŠTE TUZLA

Opširnije...

Poništenje i ponovno raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog Kantona d.o.o.

U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa-cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), članom 22. Statuta JP RTV TK d.o.o., a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15),i Od-luke Skupštine JP RTV TK broj: 341 /16 od 21.02.2017. godine, Skupština JP RTV Tuzlanskog kantona:

 

PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV TK broj:1102/16 od 22.07.2016.godine, objavljen u dnevnim novinama „Faktor" (od 06.09.2016.godine) i „Službenim novinama FBiH", broj: 70/16, te raspisuje:


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

 

Opširnije...

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 46. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/00, 2/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Arhiv Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Konkursi/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

U nastavku možete preuzeti tekst Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona objavljenih u dnevnom listu "Oslobođenje" od 30.12.2016.godine, te Spisak osnovnih škola u kojima će se obaviti intervju za prijem nastavnika i stručnih saradnika.


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15