purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedaracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 17. i 18. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 11/15), člana 22. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla br: 57/2 od 30.03.2007. godine, broj: 141-4/12 od 16.02.2012. godine i broj: 126/16 od 27.01.2016. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla broj: 258/17 od 10.03.2017. godine, Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO

POZORIŠTE TUZLA

 


Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla (u daljem tekstu: Pozorište) vrši Upravni odbor Pozorišta na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja ali ne više od dva puta.

 

Opis poslova Direktora Pozorišta: predlaže Upravnom odboru umjetničku koncepciju pozorišta i godišnji repertoar pozorišta, neposredno rukovodi radom pozorišta, zastupa i predstavlja pozorište u pravnom prometu i saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima, odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg repertoara pozorišta, odgovara zajedno sa umjetničkim rukovodiocem za svako javno izvođenje scenskog djela, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u pozorištu u skladu sa zakonom, donosi opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima pozorišta, odgovoran je za provođenje postupka javnih nabavki, vrši procjenu svih prihoda i rashoda i izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima Pozorišta, za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i osnivačima.

 


Za imenovanje na poziciju Direktora Pozorišta kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih),
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova direktora (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),

- da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: Uvjerenje nadležnog Općinskog suda-Odjeljenje za prekršaje),
- da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

 


Pored ispunjavanja općih uvjeta za imenovanje na poziciju Direktora Pozorišta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- da imaju završenu visoku stručnu spremu društvenog smjera ili ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva iz oblasti kulture, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima traženo radno iskustvo,
- da nisu imenovani za direktora Pozorišta dva ili više puta (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda izdata od strane Pozorišta).
- da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
- da nemaju privatni finansijski interes u Pozorištu (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
- da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa), a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja,
- da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
- program razvoja Pozorišta za četvorogodišnji period.

 


Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u ovom konkursu, prilikom postupka konačnog imenovanja na poziciju Direktora Pozorišta, uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji definisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15):
- dužina radnog iskustva na poslovima i djelatnostima iz oblasti Pozorišta,
- veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
- komunikativne i organizatorske sposobnosti,
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Pozorišta,
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,

- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.

 


Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih ovim konkursom i dostaviti Program razvoja Pozorišta za četvorogodišnji period.


Prijave sa traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti, sa naznakom: („Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla" - ne otvaraj) na adresu:


Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla
Ulica Pozorišna broj 4
75000 Tuzla

 


Kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacijama o kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.


Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje".


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15