purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 46. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/00, 2/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Arhiv Tuzlanskog kantona

 

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv TK).

 

Upravni odbor je organ upravljanja u Arhivu TK, broji tri člana i sastoji se od:

  • dva (2) člana iz reda osnivača i
  • jedan (1) član iz reda zaposlenih.

Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Arhiva TK je organ upravljanja i nadležan je da donosi Pravila Arhiva TK, donosi druge opće akte, imenuje i razrješava direktora Arhiva TK, uz prethodnu saglasnost osnivača, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uz prethodnu saglasnost osnivača, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima Arhiva TK, odlučuje o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu, podnosi osnivačima, najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Arhiva TK.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Arhiva TK učestvuju u radu i donošenju odluka Upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK", br. 15/00, 2/02 i 13/11), Pravilima Ustanove i drugim relevantnim propisima.

Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri (4) godine i sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Konačno imenovane osobe ostvariće pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvrđenim aktima Arhiva Tuzlanskog kantona.

 

Za predsjednika i člana Upravnog odbora Arhiva TK može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca),
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca)
- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca).

 

Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana Upravnog odbora Arhiva Tuzlanskog kantona treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:

- da ima završenu visoku stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni finansijski interes u Arhivu TK, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca),
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da je zaposlen u JU Arhiv Tuzlanskog kantona- za člana iz reda zaposlenika u Ustanovi.

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismenu saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja posljednjeg oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „ Oslobođenje" .

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na pisarnici Zajedničkih službi Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 57, Tuzla) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona "
(NE OTVARAJ)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred komisijom za izbor.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 46. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/00, 2/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Arhiv Tuzlanskog kantona

 

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv TK).

 

Upravni odbor je organ upravljanja u Arhivu TK, broji tri člana i sastoji se od:

  • dva (2) člana iz reda osnivača i
  • jedan (1) član iz reda zaposlenih.

Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Arhiva TK je organ upravljanja i nadležan je da donosi Pravila Arhiva TK, donosi druge opće akte, imenuje i razrješava direktora Arhiva TK, uz prethodnu saglasnost osnivača, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uz prethodnu saglasnost osnivača, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima Arhiva TK, odlučuje o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu, podnosi osnivačima, najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Arhiva TK.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Arhiva TK učestvuju u radu i donošenju odluka Upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK", br. 15/00, 2/02 i 13/11), Pravilima Ustanove i drugim relevantnim propisima.

Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri (4) godine i sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Konačno imenovane osobe ostvariće pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvrđenim aktima Arhiva Tuzlanskog kantona.

 

Za predsjednika i člana Upravnog odbora Arhiva TK može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca),
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca)
- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca).

 

Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana Upravnog odbora Arhiva Tuzlanskog kantona treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:

- da ima završenu visoku stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni finansijski interes u Arhivu TK, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca),
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da je zaposlen u JU Arhiv Tuzlanskog kantona- za člana iz reda zaposlenika u Ustanovi.

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismenu saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja posljednjeg oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „ Oslobođenje" .

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na pisarnici Zajedničkih službi Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 57, Tuzla) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona "
(NE OTVARAJ)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred komisijom za izbor.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15