purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti u 2016. godini

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona («Službene novine TK», broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 69. tačka 34. i članom 80. stava (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/15) i na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 – Izdavačka djelatnost za 2016. godinu (br.02/1-40-8657/16 od 05.04. 2016. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje
programa/projekata izdavačke djelatnosti u 2016. godini

 

 

I

Raspisuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 - Izdavačka djelatnost za 2016. godinu (broj: 02/1-40-8657/16 od 05.04. 2016. godine), (u daljem tekstu: Odluka).

 

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti, u iznosu od 20.000,00 KM, i to neprofitnim organizacijama 10.000,00 KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.000,00 KM, vršiće se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/15) sa budžetske pozicije 24010005.


III

Da bi pravni subjekti, čija djelatnost obuhvata i izdavaštvo, bili podržani u sufinansiranju izdavačkog projekta, moraju ispunjavati sljedeće uslove:
1. da su izdavač ili autor sa područja Tuzlanskog kantona, te
2. da su časopis, knjiga, stručna ili druga publikacija, uz predočene recenzije stručnih osoba iz oblasti iz koje se izdaje publikacija, prevodilaštvo, periodika, djelo iz oblasti kulturno-historijskog nasljeđa i publikacija, obrađeni na elektronski, digitalni ili na drugi način.

 

IV

Od posebnog interesa za Tuzlanski kanton pri dodjeli sredstava su:
1. publikacije nastale kao rezultat naučno-istraživačkog rada,
2. časopisi, monografije i ljetopisi – periodika,
3. djela klasičnog književnog stvaralaštva – proza i poezija,
4. ostale publikacije.


V

Finansijski se n e ć e podržati:
1. izdavački projekti – publikacije posebne namjene (udžbenici i druga nastavna sredstva), za koje postoji utvrđen način finansiranja od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i za koje se raspisuje poseban javni poziv,
2. izdavački projekti dnevne, sedmične/tjedne i mjesečne štampe,
3. više od 3 izdavačka projekta jednog izdavača (aplikanta),
4. više od jednog projekta istog autora po izdavaču (aplikantu).

 

VI

Iznos sredstava koji se mogu dodijeliti za pojedine izdavačke projekte su:
1. za sufinansiranje dijela troškova za izdavanje publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 1., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ...........................................................................................1.500,00 KM
2. za sufinansiranje dijela troškova za izdavanje publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 2., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do .................................................................................... 2.000,00 KM i to:
• za sufinansiranje dijela troškova za izdavanje publikacija i ljetopisa – periodike, mogu se po broju odobriti sredstva u najvišem iznosu do...............2.000,00 KM
• ukoliko publikacija izlazi godišnje u jednom broju, mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do.......................................................................... 2.000,00 KM
3. za sufinansiranje dijela troškova izdavanja publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 3., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do .............................................................................................1.500,00 KM
4. za sufinansiranje dijela troškova izdavanja publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 4., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ............................................................................................1.500,00 KM
5. za sufinansiranje organizovanja promocije izdanja (pod uslovima iz tačke III) .................................................................................................................. do 500,00 KM

 

VII

Predlagač izdavačkog projekta je obavezan dostaviti:

1. PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova za projekte izdavačke djelatnosti u 2016. godini (može se preuzeti na web stranici Ministarstva, www.monkstk.ba),
2. rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa Tuzlanskog kantona (ovjerena fotokopija),
3. identifikacijske znakove, identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata i spesimen potpisa (ovjerene fotokopije),
4. finansijski plan predloženog izdavačkog projekta, sa potpunom specifikacijom troškova i visinom sredstava, koja se potražuju od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo),
5. dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih doprinosa (doprinos PIO/MIO, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje nezaposlenosti) i poreza na platu, obaveze PDV-a, odnosno poreza na dohodak, ne starije od tri mjeseca za pravna lica koja apliciraju za korisnike sredstava koja su predmet Odluke;
6. listu - popis publikacija izdatih u 2015. godini,
7. potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane JU NUB "Derviš Sušić" Tuzla (Biblioteka Kantona), Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ili javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) o tome da je, u skladu sa članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/02), izvršena obaveza dostave obaveznog broja primjeraka izdatih publikacija prema navedenim bibliotekama u 2015. godini,
8. originalnu odluku izdavača ili drugi dokument, kojim je utvrđena cijena jednog primjerka publikacije,
9. dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata).

Nakon donošenja Programa raspodjele sredstava, Ministarstvo će donijeti pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava, na koje saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona. Nakon davanja saglasnosti Vlade TK na odluke, sa predlagačima izdavačkih projekata kojima sredstva budu odobrena, zaključiće se ugovori, kojima se regulišu uslovi dostavljanja ugovorenog broja primjeraka publikacija, prava i obaveze između izdavača i Ministarstva u pogledu plaćanja, pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava i načina isporuke publikacija Ministarstvu. Realizacija sredstava će se vršiti u skladu sa operativnim sredstvima u Budžetu TK za 2016. godinu za ove namjene.

 

VIII

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Zahtjeve za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti za 2016. godinu – NE OTVARAJ", dostaviti neposredno na protokol Vlade Tuzlanskog kantona ili slati preporučeno putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Muhameda Hevaija Uskufija br.1, 75000 Tuzla.

 

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona («Službene novine TK», broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 69. tačka 34. i članom 80. stava (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/15) i na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 – Izdavačka djelatnost za 2016. godinu (br.02/1-40-8657/16 od 05.04. 2016. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje
programa/projekata izdavačke djelatnosti u 2016. godini

 

 

I

Raspisuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 - Izdavačka djelatnost za 2016. godinu (broj: 02/1-40-8657/16 od 05.04. 2016. godine), (u daljem tekstu: Odluka).

 

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti, u iznosu od 20.000,00 KM, i to neprofitnim organizacijama 10.000,00 KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.000,00 KM, vršiće se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/15) sa budžetske pozicije 24010005.


III

Da bi pravni subjekti, čija djelatnost obuhvata i izdavaštvo, bili podržani u sufinansiranju izdavačkog projekta, moraju ispunjavati sljedeće uslove:
1. da su izdavač ili autor sa područja Tuzlanskog kantona, te
2. da su časopis, knjiga, stručna ili druga publikacija, uz predočene recenzije stručnih osoba iz oblasti iz koje se izdaje publikacija, prevodilaštvo, periodika, djelo iz oblasti kulturno-historijskog nasljeđa i publikacija, obrađeni na elektronski, digitalni ili na drugi način.

 

IV

Od posebnog interesa za Tuzlanski kanton pri dodjeli sredstava su:
1. publikacije nastale kao rezultat naučno-istraživačkog rada,
2. časopisi, monografije i ljetopisi – periodika,
3. djela klasičnog književnog stvaralaštva – proza i poezija,
4. ostale publikacije.


V

Finansijski se n e ć e podržati:
1. izdavački projekti – publikacije posebne namjene (udžbenici i druga nastavna sredstva), za koje postoji utvrđen način finansiranja od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i za koje se raspisuje poseban javni poziv,
2. izdavački projekti dnevne, sedmične/tjedne i mjesečne štampe,
3. više od 3 izdavačka projekta jednog izdavača (aplikanta),
4. više od jednog projekta istog autora po izdavaču (aplikantu).

 

VI

Iznos sredstava koji se mogu dodijeliti za pojedine izdavačke projekte su:
1. za sufinansiranje dijela troškova za izdavanje publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 1., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ...........................................................................................1.500,00 KM
2. za sufinansiranje dijela troškova za izdavanje publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 2., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do .................................................................................... 2.000,00 KM i to:
• za sufinansiranje dijela troškova za izdavanje publikacija i ljetopisa – periodike, mogu se po broju odobriti sredstva u najvišem iznosu do...............2.000,00 KM
• ukoliko publikacija izlazi godišnje u jednom broju, mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do.......................................................................... 2.000,00 KM
3. za sufinansiranje dijela troškova izdavanja publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 3., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do .............................................................................................1.500,00 KM
4. za sufinansiranje dijela troškova izdavanja publikacija iz tačke IV, pod rednim brojem 4., mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ............................................................................................1.500,00 KM
5. za sufinansiranje organizovanja promocije izdanja (pod uslovima iz tačke III) .................................................................................................................. do 500,00 KM

 

VII

Predlagač izdavačkog projekta je obavezan dostaviti:

1. PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova za projekte izdavačke djelatnosti u 2016. godini (može se preuzeti na web stranici Ministarstva, www.monkstk.ba),
2. rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa Tuzlanskog kantona (ovjerena fotokopija),
3. identifikacijske znakove, identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata i spesimen potpisa (ovjerene fotokopije),
4. finansijski plan predloženog izdavačkog projekta, sa potpunom specifikacijom troškova i visinom sredstava, koja se potražuju od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo),
5. dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih doprinosa (doprinos PIO/MIO, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje nezaposlenosti) i poreza na platu, obaveze PDV-a, odnosno poreza na dohodak, ne starije od tri mjeseca za pravna lica koja apliciraju za korisnike sredstava koja su predmet Odluke;
6. listu - popis publikacija izdatih u 2015. godini,
7. potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane JU NUB "Derviš Sušić" Tuzla (Biblioteka Kantona), Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ili javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) o tome da je, u skladu sa članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/02), izvršena obaveza dostave obaveznog broja primjeraka izdatih publikacija prema navedenim bibliotekama u 2015. godini,
8. originalnu odluku izdavača ili drugi dokument, kojim je utvrđena cijena jednog primjerka publikacije,
9. dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata).

Nakon donošenja Programa raspodjele sredstava, Ministarstvo će donijeti pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava, na koje saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona. Nakon davanja saglasnosti Vlade TK na odluke, sa predlagačima izdavačkih projekata kojima sredstva budu odobrena, zaključiće se ugovori, kojima se regulišu uslovi dostavljanja ugovorenog broja primjeraka publikacija, prava i obaveze između izdavača i Ministarstva u pogledu plaćanja, pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava i načina isporuke publikacija Ministarstvu. Realizacija sredstava će se vršiti u skladu sa operativnim sredstvima u Budžetu TK za 2016. godinu za ove namjene.

 

VIII

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Zahtjeve za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti za 2016. godinu – NE OTVARAJ", dostaviti neposredno na protokol Vlade Tuzlanskog kantona ili slati preporučeno putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Muhameda Hevaija Uskufija br.1, 75000 Tuzla.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15