Dani „Dječije nedjelje“ u Tuzlanskom kantonu za 2017

Na osnovu člana 94 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene Novine Federacije BiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 ) a u vezi sa  Programom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene Novine Federacije BiH“ broj: 51/17), Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, donosi

 


PROGRAM OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“ U TUZLANSKOM KANTONU ZA 2017. GODINU

 

I - UVODNE NAPOMENE

 

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK“ broj: 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je 30.06.2017. godine objavilo je Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje” na području Tuzlanskog kantona broj: 09/1-35-16803/17 od 29.06.2017. godine. Sredstva su raspodijeljena organizacijama  koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci i koje su ispunile uslove i kriterije  Poziva.

U cilju podsticanja i organiziranja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unapređenje brige o djeci kao i pokretanja novih inicijativa i programa za zadovoljavanje potreba djece, u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“ 2017. godine od strane ustanova i organizacija socijalne zaštite, predškolskih i školskih ustanova i udruženja planirano je organizovanje slijedećih aktivnosti.

 

II – PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“

 

U Tuzlanskom Kantonu „Dječija nedjelja“ za 2017. godinu će se obilježiti kroz slijedeće programske aktivnosti:

 

AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA DJEČIJE NEDJELJE 2017. g. 

 

DATUM I VRIJEME

AKTIVNOST

ORGANIZATOR

MJESTO

       

02. 10. 2017

11.00 – 13.00

Dječija atletika u Živinicama

AK „SLOBODA-TEHNOGRAD“ – II OSNOVNA ŠKOLA

Sportski poligon JU OŠ

II OSNOVNE ŠKOLE

02-08.10.2017.

Kreativne i edukativne radionice na temu „Dječija prava“ i

„ Bonton ponašanja prema djeci sa poteškočama“

Udruženje „MALO SRCE“

Prostorije udruženje

Fra Grge Martića 8

02-08.10.2017g.

Anketiranje mladih sa smetnjama u razvoju, roditelja djece sa smetnjama i roditelja djece bez smetnji sa temom „Inkluzija i odnos društva“

Udruženje „MALO SRCE“

Grad Tuzla

02.10.2017.

Inkluzivne igre

Udruženje „MALO SRCE

Stadion Tušanj, Tuzla

2.-8.10.2017.

12:30-16:00

Informisanje i prijava za učešće u Porodičnoj grupnoj konferenciji

Udruženje Amica Educa

ul. Klosterska 13, kontakt osoba Aida V. Trnačević

02.-08.10.2017.

Kampanja pod nazivom „I mi postojimo“;

(prodajni bazar, seminari, dan otvorenih vrata povodom 20 godina rada)

Udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica Tuzlanskog kantona (URODIOL)

Na otvorenom i Prostor udruženja

2.10.2017.

Edukativna radionica za djecu uvod na temu dječijih prava

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

3.10.2017.

Kreativna radionica

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

03. 10. 2017.

10.00– 12.00

Dječija atletika u Lukavcu

AK „Sloboda Tehnograd“ – JU OŠ Dobošnica

Stadion -Dobošnica

03.10.2017.

Fudbalski turnir za tuzlanske osnovne škole pod nazivom „Crveni karton predrasudama“, koji  će uključiti i škole iz socijalno marginalizovanih mjesnih zajednica (Kiseljak, Mihatovići)

„Zemlja djece u BiH“

Pomoćni fudbalski stadion na Tušnju

03.09.2017.

-Druženje sa drugim udruženjima povodom dječije nedjelje

-Učešće na manifetaciji Sportske igre OAZE Sarajevo (5.-8.10.)

-UG,,Majke hendikepirane djece“TK Tuzla

-Specijalna olimpijada i Udruženje OAZA

Prostorije UG,,Majke hendikepirane djece“TK  Krečanska 5 Tuzla

03.10.2017

Radionica-Dječija prava

Udruženje Prijateljice

Dnevni Centar za djecu-Slavinovići,termin 13-15h

   03.10.2017

 11:00- 13:00

Manifestacija sa ciljem podizanja svijesti o dječijim pravima

U.G.“Sretno dijete“Tuzla

  O.Š. „ Mramor “    Mramor

03.10.2017.

Edukativna radionica

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Prostorije centra

Ljubače A290

04. 10. 2017.

12.00-14.00

Dječija atletika u Kalesiji

AK „Sloboda Tehnograd“– JU OŠ Rainci

Gornji Rainci,

Sala i sportski poligon OŠ Rainci

04.10.2017

13.00-15.00

Podjela higijenskih paketa za djecu koja rastu u porodicama s rizikom

Udruženje Prijateljice

Dnevni Centar za djecu –Slavinovići 

04.10.2017

10:30 -12.00

Edukativno-kreativne radionice djece sa invaliditetom iz Centra „Koraci nade“ i djece iz obdaništa „Sunčica“

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“

Centar „Koraci nade“

ul.Vukovarska br. 7 Tuzla

04.10. u 11.00

Referalni sastanak aktera Protokola o postupanju u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u TK:

- Učesnici: predstavnici svih resornih ministarstava i „Zemlje djece u BiH“ -direktori Centri za socijalni rad, Ju Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,

-komandiri policijskih stanica;

-predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola;

-direktori Domova zdravlja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u partnerstvu sa

UG Zemlja djece u BiH Tuzla

Tuzla, Restoran Dramar

3.10..2017. i 4.10.2017. u 11.00

Organizovanje i sprovođenje medijske prezentacije u svrhu Zagovaranja za prava djece

Radio Gračanica

CV Gračanica

4.10.2017.

Edukativna radionica s volonterima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

MFS-EMMAUS, ERF –Odsjek motorički poremećaji

Doboj Istok

5.10.2017.

Sportske aktivnosti s volonterima MFS-EMMAUS

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

05.10.2017.

11.00-13.00

Radni sastanak u okviru priprema za konferenciju "Glasovi mladih koji napuštaju alternativnu brigu"

SOS Dječija sela u BiH

Učesnici sastanka: predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Centra za socijalni rad, Grada Tuzla i UG Tuzlanska Amica

Tuzlanska Amica, Hasana Kikića 1,

Tuzla

05.10.2017.

Kreativna radionica  za djecu

Udruženje Prijateljice

Dnevni Centar za djecu –Slavinovići, termin 13-15h.

5.10.2017.

Organizovanje i sprovođenje turnira u košarci za djevojčice sa temom „Pravo djece na sportski razvoj“

SOS Dječije selo Gračanica

Sala osnovne škole Hasan Kikić Gračanica

05.10.2017.

Kretivne radionice

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Prostorije centar

Ljubače A290

6.10.2017.

Likovna radionica

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

06.10.2017.

Art radionica

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Prostorije centar

Ljubače A290

06.10.2017.

 11:00 – 15:00

Turnir u govornom pikadu za djecu i mlade sa i bez oštećenja vida

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

Tuzla, Kazan mahala 5.

06.- 08.10.2017

Učešće na susretima Domova u BiH –

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,

-na poziv organizatora Udruge roditelja djece sa posebnim potrebama „NADA“

Tomislavgrad

7.10.2017.

9:00-10:00

Kreativne radionice za djecu školskog uzrasta (7-9 godina)

Udruženje Amica Educa

ul. Klosterska 13, kontakt osoba Azra Ahmetović

7.10.2017.

10:30-11:30

Kreativne radionice za djecu predškolskog uzrasta (5-6 godina)

Udruženje Amica Educa

ul. Klosterska 13, kontakt osoba Azra Ahmetović

08. 10. 2017.

10.00- 13.00

Dječija atletika u Tuzlanskom kantonu

AK „Sloboda Tehnograd““ - ASFBIH

Tuzla – Stadion Tušanj

08.10.2017.

Obilazak ZZO Tuzla „Bingo“

„Selo mira“ Turija

Šićki brod

12.-14.10.2017.

Posjeta tradicionalnom vašaru u Puračiću

„Selo mira“ Turija

Puračić

15.10.2017.

Izlet

„Selo mira“ Turija

„Planinski dom „ Poljice

 

III – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Tuzlanskom kantonu za 2017. godinu bićeobjavljen na  web-stranici Vlade Tuzlanskog Kantonai dostavljen medijima.

 

Na osnovu člana 94 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene Novine Federacije BiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 ) a u vezi sa  Programom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene Novine Federacije BiH“ broj: 51/17), Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, donosi

 


PROGRAM OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“ U TUZLANSKOM KANTONU ZA 2017. GODINU

 

I - UVODNE NAPOMENE

 

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK“ broj: 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je 30.06.2017. godine objavilo je Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje” na području Tuzlanskog kantona broj: 09/1-35-16803/17 od 29.06.2017. godine. Sredstva su raspodijeljena organizacijama  koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci i koje su ispunile uslove i kriterije  Poziva.

U cilju podsticanja i organiziranja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unapređenje brige o djeci kao i pokretanja novih inicijativa i programa za zadovoljavanje potreba djece, u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“ 2017. godine od strane ustanova i organizacija socijalne zaštite, predškolskih i školskih ustanova i udruženja planirano je organizovanje slijedećih aktivnosti.

 

II – PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“

 

U Tuzlanskom Kantonu „Dječija nedjelja“ za 2017. godinu će se obilježiti kroz slijedeće programske aktivnosti:

 

AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA DJEČIJE NEDJELJE 2017. g. 

 

DATUM I VRIJEME

AKTIVNOST

ORGANIZATOR

MJESTO

       

02. 10. 2017

11.00 – 13.00

Dječija atletika u Živinicama

AK „SLOBODA-TEHNOGRAD“ – II OSNOVNA ŠKOLA

Sportski poligon JU OŠ

II OSNOVNE ŠKOLE

02-08.10.2017.

Kreativne i edukativne radionice na temu „Dječija prava“ i

„ Bonton ponašanja prema djeci sa poteškočama“

Udruženje „MALO SRCE“

Prostorije udruženje

Fra Grge Martića 8

02-08.10.2017g.

Anketiranje mladih sa smetnjama u razvoju, roditelja djece sa smetnjama i roditelja djece bez smetnji sa temom „Inkluzija i odnos društva“

Udruženje „MALO SRCE“

Grad Tuzla

02.10.2017.

Inkluzivne igre

Udruženje „MALO SRCE

Stadion Tušanj, Tuzla

2.-8.10.2017.

12:30-16:00

Informisanje i prijava za učešće u Porodičnoj grupnoj konferenciji

Udruženje Amica Educa

ul. Klosterska 13, kontakt osoba Aida V. Trnačević

02.-08.10.2017.

Kampanja pod nazivom „I mi postojimo“;

(prodajni bazar, seminari, dan otvorenih vrata povodom 20 godina rada)

Udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica Tuzlanskog kantona (URODIOL)

Na otvorenom i Prostor udruženja

2.10.2017.

Edukativna radionica za djecu uvod na temu dječijih prava

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

3.10.2017.

Kreativna radionica

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

03. 10. 2017.

10.00– 12.00

Dječija atletika u Lukavcu

AK „Sloboda Tehnograd“ – JU OŠ Dobošnica

Stadion -Dobošnica

03.10.2017.

Fudbalski turnir za tuzlanske osnovne škole pod nazivom „Crveni karton predrasudama“, koji  će uključiti i škole iz socijalno marginalizovanih mjesnih zajednica (Kiseljak, Mihatovići)

„Zemlja djece u BiH“

Pomoćni fudbalski stadion na Tušnju

03.09.2017.

-Druženje sa drugim udruženjima povodom dječije nedjelje

-Učešće na manifetaciji Sportske igre OAZE Sarajevo (5.-8.10.)

-UG,,Majke hendikepirane djece“TK Tuzla

-Specijalna olimpijada i Udruženje OAZA

Prostorije UG,,Majke hendikepirane djece“TK  Krečanska 5 Tuzla

03.10.2017

Radionica-Dječija prava

Udruženje Prijateljice

Dnevni Centar za djecu-Slavinovići,termin 13-15h

   03.10.2017

 11:00- 13:00

Manifestacija sa ciljem podizanja svijesti o dječijim pravima

U.G.“Sretno dijete“Tuzla

  O.Š. „ Mramor “    Mramor

03.10.2017.

Edukativna radionica

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Prostorije centra

Ljubače A290

04. 10. 2017.

12.00-14.00

Dječija atletika u Kalesiji

AK „Sloboda Tehnograd“– JU OŠ Rainci

Gornji Rainci,

Sala i sportski poligon OŠ Rainci

04.10.2017

13.00-15.00

Podjela higijenskih paketa za djecu koja rastu u porodicama s rizikom

Udruženje Prijateljice

Dnevni Centar za djecu –Slavinovići 

04.10.2017

10:30 -12.00

Edukativno-kreativne radionice djece sa invaliditetom iz Centra „Koraci nade“ i djece iz obdaništa „Sunčica“

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“

Centar „Koraci nade“

ul.Vukovarska br. 7 Tuzla

04.10. u 11.00

Referalni sastanak aktera Protokola o postupanju u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u TK:

- Učesnici: predstavnici svih resornih ministarstava i „Zemlje djece u BiH“ -direktori Centri za socijalni rad, Ju Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,

-komandiri policijskih stanica;

-predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola;

-direktori Domova zdravlja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u partnerstvu sa

UG Zemlja djece u BiH Tuzla

Tuzla, Restoran Dramar

3.10..2017. i 4.10.2017. u 11.00

Organizovanje i sprovođenje medijske prezentacije u svrhu Zagovaranja za prava djece

Radio Gračanica

CV Gračanica

4.10.2017.

Edukativna radionica s volonterima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

MFS-EMMAUS, ERF –Odsjek motorički poremećaji

Doboj Istok

5.10.2017.

Sportske aktivnosti s volonterima MFS-EMMAUS

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

05.10.2017.

11.00-13.00

Radni sastanak u okviru priprema za konferenciju "Glasovi mladih koji napuštaju alternativnu brigu"

SOS Dječija sela u BiH

Učesnici sastanka: predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Centra za socijalni rad, Grada Tuzla i UG Tuzlanska Amica

Tuzlanska Amica, Hasana Kikića 1,

Tuzla

05.10.2017.

Kreativna radionica  za djecu

Udruženje Prijateljice

Dnevni Centar za djecu –Slavinovići, termin 13-15h.

5.10.2017.

Organizovanje i sprovođenje turnira u košarci za djevojčice sa temom „Pravo djece na sportski razvoj“

SOS Dječije selo Gračanica

Sala osnovne škole Hasan Kikić Gračanica

05.10.2017.

Kretivne radionice

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Prostorije centar

Ljubače A290

6.10.2017.

Likovna radionica

MFS-EMMAUS

Doboj Istok

06.10.2017.

Art radionica

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Prostorije centar

Ljubače A290

06.10.2017.

 11:00 – 15:00

Turnir u govornom pikadu za djecu i mlade sa i bez oštećenja vida

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

Tuzla, Kazan mahala 5.

06.- 08.10.2017

Učešće na susretima Domova u BiH –

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,

-na poziv organizatora Udruge roditelja djece sa posebnim potrebama „NADA“

Tomislavgrad

7.10.2017.

9:00-10:00

Kreativne radionice za djecu školskog uzrasta (7-9 godina)

Udruženje Amica Educa

ul. Klosterska 13, kontakt osoba Azra Ahmetović

7.10.2017.

10:30-11:30

Kreativne radionice za djecu predškolskog uzrasta (5-6 godina)

Udruženje Amica Educa

ul. Klosterska 13, kontakt osoba Azra Ahmetović

08. 10. 2017.

10.00- 13.00

Dječija atletika u Tuzlanskom kantonu

AK „Sloboda Tehnograd““ - ASFBIH

Tuzla – Stadion Tušanj

08.10.2017.

Obilazak ZZO Tuzla „Bingo“

„Selo mira“ Turija

Šićki brod

12.-14.10.2017.

Posjeta tradicionalnom vašaru u Puračiću

„Selo mira“ Turija

Puračić

15.10.2017.

Izlet

„Selo mira“ Turija

„Planinski dom „ Poljice

 

III – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Tuzlanskom kantonu za 2017. godinu bićeobjavljen na  web-stranici Vlade Tuzlanskog Kantonai dostavljen medijima.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna