Stvaranje pretpostavki za planiranje aktivnosti na sanaciji jezera Modrac

Analiza prikupljenih materijala, koji će služiti kao osnova za daljnje aktivnosti na provedbi akcije čišćenja jezera Modrac od unesenog nanosa, bila je tema današnjeg, drugog po redu, sastanka Koordinacionog tima imenovanog od strane vlade TK za provedbu sanacije jezera Modrac. Prema procjenama, kod zadnjeg provedenog mjerenja 2012. godine količina tog nanosa iznosi više od 15 miliona m3.

Koordinacioni tim za sanaciju Modraca18 03 2021Danas su definisane dokumentacione podloge koje se moraju uraditi da bi se mogle planirati aktivnosti na iznošenju nanosa iz jezera. Osnovni cilj ovog zadatka je da se poveća zapremina jezera Modrac koja je od njegovog formiranja 1964.godine do danas smanjena za cca 20%, što predstavlja enorman problem jer se radi o krucijalnom vodnom resursu za vodosnabdjevanje okolnih gradova i naselja i industrijskih postrojenja. Istovremeno navedeno smanjenje kapaciteta Jezera znatno povećava i poplavne rizike niz rijeku Spreču.

U strategiji Tuzlanskog kantona je sanacija jezera Modrac stavljena kao jedan od top prioriteta.

U pripremi je i dokumentacioni film koji će biti prikazan na sastanku sa svim dionicima, počevši od predstavnika okolnih opština i gradova, rudnika, industrije, federalnih i državnih organa vlasti, predstavnika stranih organizacija koje bi na neki način mogle pomoći provedbi ovog opsežnog projekta.

Za iduću sedmicu je planiran obilazak cijelog područja jezera Modrac radi vizuelne inspekcije stanja.

U rad koordinacionog tima su pored predstavnika resornih ministarstava i preduzeća Spreča uključeni ministri Zvjezdan Karadžin, Vahidin Smajlović i Vedran Lakić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna